Skip to Main Content


 

                   
 
มคอ.3
 
วิชาพื้นฐาน
   
  4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศฯ
     
 
มคอ.3 และ มคอ.5
  มคอ.3 วิชาเอก 1/2556
มคอ.5
  1631103 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับสังคม
  1634901 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
  1633801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
  1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1
  1633506 สารสนเทศท้องถิ่น
  1632304 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
  1633408 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ
  1632508 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1633106 การเผยแพร่สารสนเทศ
  1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
  1634902 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์
  1633202 การทำรายการสารสนเทศ 2
  1633307 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
  1633101 การค้นคืนสารสนเทศ
  1633107 การจัดการฐานข้อมูล
  1631301 บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
  1634102 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
     
  มคอ. 3 วิชาเอก 2/2556
มคอ.5
  1632305 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  1632202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1
  1633116 การจัดการความรู้
  1632509 สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
  1633503 วารสารและหนังสือพิมพ์
  1634802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.4)
  1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  1633115 โปรแกรมประยุกต์กับงานสารสนเทศ
  1634103 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ
  1633601 ธุรกิจสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
  1633601 ธุรกิจสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)