Skip to Main Content


 
ประวัติโปรแกรมวิชา
ปีการศึกษา 2520-2524 และ ปีการศึกษา 2527 
เริ่มเปิดสอนวิชาเอก  วิชาโทบรรณารักษศาสตร์ระดับ ปกศ. สูง 
ให้กับนักศึกษาภาคปกติจำนวน 5 รุ่น 

ปีการศึกษา 2523 – 2525

เปิดสอนวิชาเอกวิชาโทบรรณารักษศาสตร์ระดับปริญญาตรีให้กับครูอบรมประจำการรุ่น 4-6 

ปีการศึกษา 2526 

เปิดสอนวิชาเอก วิชาโทบรรณารักษศาสตร์ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) 4 ปี
ให้กับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน  1  รุ่น  

ปีการศึกษา  2529 

เปิดสอนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  2 ปีหลัง 
จำนวน  1  รุ่น 

ปีการศึกษา 2535
เริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เป็น รุ่นแรก
ให้กับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  4 ปี

ปีการศึกษา 2538

เปิดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ให้กับนักศึกษากศ.บป.
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  4 ปี 1 รุ่น  

ปีการศึกษา 2541-2542 

เปิดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ให้กับนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4  ปี  2  รุ่น

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2542 

สถาบันมีนโยบายให้นำรูปแบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้  
ดังนั้นภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็น “โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์” 
โดยเปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  4  ปี 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา  (ยกเว้นปีการศึกษา 2546 และปีการศึกษา 2548) 

ปีการศึกษา 2548

ทางโปรแกรมวิชาได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 4 ปี 
และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2549
จนถึงปีการศึกษา 2554 (ยกเว้นปีการศึกษา 2550)

ปีการศึกษา 2553
โปรแกรมวิชาได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 4 ปี  และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2555

สถานที่ปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ อยู่ชั้นที่ 2 แถบซ้ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3