Skip to Main Content


 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)


 
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2556
     
 
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2555
     
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2554
     
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2553
 
001 รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2552
 
002 รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2551
 
003 รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
 
004 รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2549
 
005 รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2548


 
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     
 
005 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพภายใน
     
 
005 เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้อัตลักษณ์โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ
     
  ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทั้ง4พันธกิจประจำปีการศึกษา 2556
     
  ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     
 
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการทั้ง 4 พันธกิจ ประจำปีการศึกษา 2556