Skip to Main Content


 

สืบค้น

ฐานข้อมูล OPACแบบง่าย

 

พิมพ์คำค้นในการสืบค้น

 

 

ทุกเขตข้อมูล
หนังสือ
สื่อโสตทัศน์
หนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 
 


Headlines

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  • เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำค่ายรักการอ่านสำหรับครูบรรณารักษ์
  • เชิญอบรมการจัดการเอกสารบน web
  • เชิญอบรมการเขียนรายงานการวิจัย 5 บท รุ่นที่ 2
  • เชิญอบรมการเขียนรายงานการวิจัย 5 บท
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนวัดหว้าเอน
  • บริการสังคมจัดห้องสมุด โรงเรียนสถาพรวิทยา
  • อบรมเสริมความรู้ โปรแกรมจัดการห้องสมุด Openbib
  • More News

Events Calendar

ข่าวกิจกรรม