Skip to Main Content


 

                   
คู่มือนักศึกษา
 
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2556
  คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2555
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2554
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2553
 
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2552
 
 
เอกสารอื่น ๆ
เอกสารหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปี 2555)
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปี 2555)