Skip to Main Content


กิจกรรมของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

 

2557
---/04/57 - โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
รายงานโครงการ
10/04/57 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณร
รายงานโครงการ
25/03/57 - โครงการศึกษาดูงานบริษัท true
รายงานโครงการ
16/03/57 - โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารนเทศและแหล่งเรียนรู้ รายงานโครงการ

12/03/57 - กิจกรรมปัจฉิมคณะและนักศึกษาดีเด่น 12 มี.ค. 57

รายงานโครงการ

28/02/57 - กิจกรรมงานเลี้ยงปัจฉิม รุ่น 53/84 รายงานโครงการ
28/02/57 - กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงาน รุ่น 53/84
รายงานโครงการ
22/02/57 - โครงการอบรมการซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ รายงานโครงการ
13/01/57 - กิจกรรมเปิดบ้าน มรน 13-15 ม.ค. 57 รายงานโครงการ
07/01/57 - โครงการอบรมการสร้างสาระในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
รายงานโครงการ
   

 

2556
20/11/56 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36  
31/08/56 - กิจกรรมงานมุฑิตาจิต อ.นารีรัตน์ เทียมเมือง  
31/08/56 - โครงการสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์เรื่อง การผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน รายงานโครงการ
24/08/56 - โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น รายงานโครงการ
20/08/56 - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในงานบริการ รายงานโครงการ
16/08/56 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดวิมุตยาราม รายงานโครงการ
03/08/56 - โครงการอบรมโปรแกรม OpenBiblio รายงานโครงการ
02/08/56 - ศึกษาดูงานงานสถาบันบริการสารนเทศและแหล่งเรียนรู้ รายงานโครงการ
19/07/56 - กิจกรรมบายศรีและกีฬา รายงานโครงการ
11/07/56 - โครงการส่งเสริมการอ่าน ร.ร.วัดกงลาด รายงานโครงการ

13/06/56 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน และโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

รายงานโครงการ
02/05/2556 - โครงการบริการวิชาการแก่สังคมการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
รายงานโครงการ
13/04/2556 - โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
รายงานโครงการ
09/04/2556 - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับสามเณร
รายงานโครงการ
17/03/2556 - โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารนเทศและแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานโครงการ
22/02/2556 - โครงการปัจฉิมนิเทศ
รายงานโครงการ
06/02/2556 - โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลุ่มโครงการบริการวิชาการ ตามแนวพระราชดำริ
รายงานโครงการ
   
2555
25/08/2555 - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (พัฒนาห้องสมุด) รายงานโครงการ
24/08/2555 - โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศในกรุงเทพมหานคร รายงานโครงการ
18/08/2555 - โครงการอบรมเสริมความรู้ในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ รายงานโครงการ
15/08/2555 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (3D) รายงานโครงการ
08/08/2555 - โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศในกรุงเทพมหานคร รายงานโครงการ
-- /07/2555 - โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
(โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน)
รายงานโครงการ
27/07/2555 - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (พัฒนาห้องสมุด) รายงานโครงการ
23/07/2555 - โครงการ “พัฒนาครูแกนนำค่ายรักการอ่านสำหรับครูบรรณารักษ์” รายงานโครงการ
18/07/2555 - โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาและกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ รายงานโครงการ
12/07/2555 - ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 -
26/06/2555 - โครงการบริการวิชาการครอบครัวสัมพันธ์ สานฝันนิสัย หัวใจรักการอ่าน รายงานโครงการ
28/05/2555 - อบรมการจัดการเอกสารบน web รายงานโครงการ
13/04/2555 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสามเณรวัดหนองกระโดน รายงานโครงการ
27/03/2555 - ศึกษาดูงานสถาบันสารสนเทศภาคอีสาน รายงานโครงการ
19/03/2555 - งานเลี้ยงอำลา 51/40 รายงานโครงการ
19/03/2555 - สัมมนาฝึกงาน รุ่น 51/40 -
01/02/2555 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ รร.ตชด.บ้านปิล็อกคี่ รายงานโครงการ
11/01/2555 - อบรมการจัดการความรู้ และ Social network รายงานโครงการ
2554
19/11/2554 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แก่ผู้ประสพอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสพอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -
-
07/09/2554 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่องนักสารสนเทศยุคใหม่กับเครือข่ายทางสังคม รายงานโครงการ
19/08/2554 - เข้าค่ายจริยธรรม ณ วัดวิมุตยาราม รายงานโครงการ
05/08/2554 - ศึกษาดูงานสถาบันสารสนเทศในเขตกรุงเทพฯ รายงานโครงการ
04/08/2554 - บริการสังคมจัดห้องสมุดโรงเรียนหนองดินแดง รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
20/07/2554 - บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาและรับน้อง รายงานโครงการ
06/06/2554 - รับการตรวจประกันคุณภาพโปรแกรมวิชา 2553 -
03/06/2554 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 54 รายงานโครงการ
รายงานโครงการ