Skip to Main Content


 

งานวิจัยโดยคณาจารย์ของโปรแกรมวิชา


2553
การรับรู้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อมุ่งพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
2551
001การประยุกต์ใช้การเรียนรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม