Skip to Main Content


 
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
 

เชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมอบรมการจัดการเอกสารบน web

  เชิญอบรมการเขียนรายงานการวิจัย 5 บท รุ่นที่ 2  
 
เชิญอบรมการเขียนรายงานการวิจัย 5 บท
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนวัดหว้าเอน
 
บริการสังคมจัดห้องสมุด โรงเรียนสถาพรวิทยา
 
อบรมเสริมความรู้ โปรแกรมจัดการห้องสมุด Openbib