Skip to Main Content


 

 

ข้อมูลศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัล

  • 2555 - 2556
  • 2551 - 2554
  • 2546 - 2550
  • 2541 - 2545
  • 2536 - 2540
  • ก่อนปี 2535

 

 

 

อาจารย์พรรณี จันทร์พ่วง
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปี 2556
รางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา ปี 2554
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย ปี 2554
รางวัลรับพระราชทานโล่บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปี 2548

 

 

 

อาจารย์ไพรินทร์ นาทวรทัต
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา ปี 2556

 

 

 

อาจารย์ศศิปภาดา ขุนพิทักษ์
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา ปี 2556

 

 

 

อาจารย์ศิริ อินทร์วิมล
นายกสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2555

ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 

 

 

อาจารย์สุทิชา ชื่นเจริญ
ได้รับรางวัล Best practice ห้องสมุดมีชีวิต

 

 

 

อาจารย์นัยน์ปพร พญาชน
ได้รับรางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ 2555

 

 

 

อาจารย์วรรณา นิ่มนวล
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา ปี  2555

 

 

อาจารย์ศิระวุฒิ เอี่ยมกลิ่น
ได้รับรางวัลครูผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น และโรงเรียนผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และผู้นำการอ่าน ระดับประเทศตัวแทนภาคกลาง ประจำปี 2555 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

กลับด้านบน

 

 

อาจารย์นันธิยา มงคล
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับประเทศ
ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม (ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายอดเยี่ยม รางวัลเหรียญเงิน ปี 2554

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา

 

 

 

อาจารย์ระวีวรรณ แสงลอย
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บรรณารักษ์ดีเด่นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปี 2553

 

 

 

อาจารย์หทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์
ข้าราชการดีเด่น ระดับบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 2553

 

กลับด้านบน

 

 

อาจารย์อรัญญา กิจสวัสดิ์
รางวัลครูต้นแบบ ปี 2550
รางวัลรับพระราชทานโล่ห์บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปี 2546

 

 

อาจารย์ปิยารัตน์ จินดารัตน์
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2546
รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2544 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

 

กลับด้านบน

 

 

อาจารย์จุฑารัตน์ ศรลักษณ์
รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2544 จากโรงเรียนสตรีวิทยา
รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2541 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

 

 

อาจารย์พรรณี มั่งสวัสดิ์
ได้รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ "บรรณารักษ์ชวนอ่าน" ประจำปี 2541 จากกรมสามัญศึกษา

 

กลับด้านบน

 

 

อาจารย์จิตรา แสงอรุณ
รางวัลห้องสมุดมาตรฐาน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ประจำปี 2540
รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2534 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

 

 

อาจารย์นงเยาว์ เฉยบำรุง
รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2537 จากกรมสามัญศึกษา

 

 

 

อาจารย์พันทิพย์ ศักดิ์ศิลปอุดม
รางวัลครูผู้สอนระดับประถมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2537 จากสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

อาจารย์อุดม ศรีสุขวัฒน์
รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2533 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

 

 

อาจารย์พรทิพย์ มุ่ยเรืองศรี
รางวัลบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2530จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

 

 

อาจารย์ศรีสมร ประเสริฐศรี
รางวัลห้องสมุดดีเด่นและบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2530จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

 

กลับด้านบน