รวมบทความทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิชาการมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ’52
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “แนวโน้ม ทิศทางหลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์ภายใต้บริบทมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
       ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Slide PA In the future: Summarized by Sirapatsorn Wongthongdee Ph.D.
แนวโน้ม ทิศทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้บริบทมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดย รศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
       เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553
       ณ ห้อง SC 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สรุปผลโครงการการสัมมนาทางวิชาการและงานนิทรรศการแสดงสินค้า OTOP
เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี รัฐประศาสนศาสตร์
ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2553
ณ ลานหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สรุปแบบประเมินการจัดสัมมนา (รอบเช้า)

สรุปแบบประเมินการจัดสินค้า OTOP ในงานสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 13-17 มกราคม 2553
การปกครองท้องถิ่น : บทเรียนชุมชนเข้มแข็งประเทศญี่ปุ่น
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : สรุปบทเรียนจากปรัชญาสู่วิถีปฏิบัติ กรณีศึกษาหมู่บ้านคีรีวงษ์และหมู่บ้านไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับและวิธีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels