หลักฐานตามตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ รายการหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556
3.1.2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2557

3.1.3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาปีการศึกษา 2557

3.1.4 ประกาศผลการสอบของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา


3.2.1 แผนผังระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
3.2.2 สรุปโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

3.2.3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตารางโฮมรูม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา


3.3.1 จำนวนนักศึกษาคงอยู่จากฐานข้อมูลของสำนักส่งเสริมวิชาการและฝ่ายทะเบียน
3.3.2 ประเมินผลโครงการ

3.3.3 แบบรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์


4.1.1 แผนผังระบบและกลไก ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: หน้า 12
4.1.2 ตารางวิเคราะห์อัตรากาลังในระยะ 5 ปี

4.1.3 รายงานการประชุม เรื่องทางมหาวิทยาลัยให้สาขาวิชากาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่

4.1.4 ประกาศรับสมัครอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

4.1.5 รายงานการประชุม เรื่องทางมหาวิทยาลัยให้สาขาวิชากาหนดกรรมการรับอาจารย์ใหม่

4.1.6 รายงานการประชุม เรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใหม่ของอาจารย์ใหม่

4.1.7 ประกาศผลการสอบของมหาวิทยาลัย

4.1.8 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.1.9 แผนผังระบบและกลไก ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: หน้า 12

4.1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4.1.11 เอกสารการส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
4.1.12 บันทึกไปราชการของอาจารย์
4.1.13 มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

4.2.3-1 บทความวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2.3-2 เอกสารแสดงฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

4.3.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553
4.3.2 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554

4.3.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

4.3.4 รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจาภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557

4.3.5 แบบรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.1.1 รายงานการประชุม
5.1.2 เอกสารหลักสูตร ค.บ.คณิตศาสตร์, แผนการเรียนนักศึกษา, มคอ.3, มคอ.5 รายวิชาต่าง ๆ

5
.1.3 สรุปผลการดาเนินงานโครงการอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพบผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5.1.4 รายงานการประชุม

5.1.5 ผลการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

5.2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557
5.2.2 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 และรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557

5.2.3 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกรายวิชา เทอม 1/2557 และ 2/2557

5.2.4 รายงานการจัดส่ง มคอ. 3 เทอม 1/2557 และ 2/2557
5.2.5 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558

5.2.6 แบบรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5.2.7 แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน


5.3.1 แนวการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
5.3.2 มคอ.3 ของรายวิชาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

5.3.3 มคอ.5 ของรายวิชาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

5.3.4 มคอ.7 ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
5.3.5 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557

5.3.6 รายงานการจัดส่ง มคอ.5 ของรายวิชาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1.1 แผนผังระบบ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1.2 บันทึกการประชุม เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้

6.1.3 บันทึกการประชุม การนำเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1.4 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ2560
6.1.5 บันทึกการประชุม เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น
6.1.6 ตัวอย่างการประเมินผ่านเว็บไซต์ http://goo.gl/forms/OOHpUIyTJH