[เทอม 1 ปีการศึกษา 2557]


1104304
การทดลองสอน 2

1124313
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 2

4000118
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4041401
แคลคูลัส 1

4091201
หลักการคณิตศาสตร์

4091606
คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์

4092201
ระบบจำนวน

4093301
พีชคณิตนามธรรม 1

4093402
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

4093601
ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 1

4093702
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์

4093801
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

4093803
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4094201
ทฤษฎีจำนวน


4094407
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข


4094504
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น


4113105
สถิติเพื่อการวิจัย


4113310
ชีวสถิติสาธารณสุข

4123601
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย       

 

[เทอม 2 ปีการศึกษา 2557]


4000118
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4091401
แคลคูลัส 1

4091606
คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์

4092201
ระบบจำนวน

4092202
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร

4092401
แคลคูลัส 2

4092501
เรขาคณิตเบื้องต้น

4093201
ทฤษฎีเซต

4093401
แคลคูลัส 3

4093602
ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 2

4093802
การวิเคราะห์เนื้อหา
สาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4093804
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4094302
พีชคณิตเชิงเส้น

4094303
ทฤษฎีสมการ


4094405
การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น


4094407
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข


4094505
ทอพอโลยีเบื้องต้น


4095501
กิจกรรมคณิตศาสตร์

4112201
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น


4113105
สถิติเพื่อการวิจัย