[แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา]

[รายงานแยกตามรายวิชา เทอม 1 ปีการศึกษา 2557]


4091201
หลักการคณิตศาสตร์

4091401
แคลคูลัส 1

4092201
ระบบจำนวน

4093402
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

4093601
ภาษาอังกฤษสาหรับคณิตศาสตร์ 1

4093702
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์

4093801
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับประถม

4093803
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4094201
ทฤษฎีจำนวน
     [รายงานแยกตามรายวิชา เทอม 2 ปีการศึกษา 2557]


4092402
แคลคูลัส 2

4092501
เรขาคณิตเบื้องต้น

4093201
ทฤษฎีเซต

4093602
ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 2

4093802
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4093804
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร

4094302
พีชคณิตเชิงเส้น

4095501
กิจกรรมคณิตศาสตร์

4112201
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

4113105
สถิติเพื่อการวิจัย