[โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “21st Century Education”]

[โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของประธานสาขา]

[โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557]

[โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558]

[โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ]

[โครงการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร]

[โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคณิตศาสตร์]