Hello....HENGLISH PROGRAM

Nakhon Pathom Rajabhat University

เกี่ยวกับวิจัย

ข่าวทุนวิจัย

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย "โครงการวิจัยท้องถิ่นภายใต้โครงการนครปฐม: นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น" ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่: http://rsh.npru.ac.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

- กาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://rdi.npru.ac.th จัดส่งข้อเสนอวิจัยมายังสถาบันวิจัยฯภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555

- ขอเชิญร่วมโครงการวิจัยเชิงรุกในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ของคณาจารย์อันเป็นดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ของมหาวิทยาลัย (ติดต่อรับแบบตอบรับได้ที่แต่ละโปรแกรมวิชา และส่งไปที่สถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555

- ทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาประจำปี 2555 (ติดต่อรับแบบฟอร์มร่วมโครงการและรายละเอียดได้ที่แต่ละโปรแกรมวิชา และจัดส่งแบบฟอร์มไปที่สถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2555 ก่อนเวลา 11.00 น.

- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 (บุคคลท่านใดสนใจ ติดต่อรับแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการได้ทีแต่ละโปรแกรมวิชา และส่งแบบฟอร์มได้ที่สถาบันวิจัยฯ ภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555