Hello....HENGLISH PROGRAM

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา

  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบและการประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน
  2. กระทรวงศึกษาประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา  ให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานเดียวกัน
  3. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้ในระดับสากล
  4. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน และให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนา เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงคุณภาพไปสู่เป้าหมาย
  5. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนกรจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

  1. มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมขององค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งในด้านข้อมูลพื้นฐาน ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ
  3. ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้การประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้