Hello....HENGLISH PROGRAM

Nakhon Pathom Rajabhat University

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้เริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษสาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเข้าทำงานในสถานศึกษา อุตสาหกรรมบริการทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เนื่องจากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเป็นโปรแกรมวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมาก ดังนั้นบัณฑิตที่จบออกไปจึงสามารถหางานทำได้ทุกคน โดยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท นับถึงปัจจุบันทางโปรแกรมวิชาฯ ได้เปิดรับนักศึกษามาแล้วหลายรุ่น ทั้งนี้มีจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน  ดังนี้

ปีการศึกษา 2548                        นักศึกษาจำนวน    78         คน

ปีการศึกษา 2549                        นักศึกษาจำนวน   52         คน

ปีการศึกษา 2550                        นักศึกษาจำนวน    73         คน

ปีการศึกษา 2551                        นักศึกษาจำนวน   90         คน

ปีการศึกษา 2552                        นักศึกษาจำนวน  120         คน

ปีการศึกษา 2553                        นักศึกษาจำนวน  185         คน

ปีการศึกษา 2554                        นักศึกษาจำนวน  312         คน

สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  คือส่วนหนึ่งของอาคาร A2 ชั้น 3และ 4

ปรัชญา

ปราดเปรื่องเรื่องภาษา เห็นคุณค่าวัฒนธรรม นำความรู้ คู่จิตอาสา สู่การพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นโปรแกรมวิชาที่มีความเป็นเลิศในกลุ่มราชภัฎเขตภูมิภาคตะวันตก ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความชำนาญทางภาษา มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา นำความรู้สู่ท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความชำนาญและทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ  สอดคล้องกับกรอบ       มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2. ผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ด้านภาษา และมีความชำนาญด้านเทคนิคการสอน

3. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชา และท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. ส่งเสริมศัพยภาพทางภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อทำงานในสถานศึกษา สถานประกอบการและ อุตสาหกรรมบริการ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ อย่าง น้อย 1 ภาษา

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสอน และการจัดการธุรกิจ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัยทางการศึกษาและธุรกิจ สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการทำงาน ศึกษาต่อ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพื้นฐานที่สถานศึกษา อุตสาหกรรมบริการในประเทศไทยต้องการ เช่น มีทัศนคติที่ดีต่องาน บริการ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ กตัญญู รับผิดชอบ สุภาพ ตรงต่อเวลา รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม มีการ เรียนรู้ตลอดชีวิต และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย