Hello....HENGLISH PROGRAM

Nakhon Pathom Rajabhat University

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้เริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษสาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเข้าทำงานในสถานศึกษา อุตสาหกรรมบริการทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เนื่องจากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเป็นโปรแกรมวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมาก ดังนั้นบัณฑิตที่จบออกไปจึงสามารถหางานทำได้ทุกคน โดยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท นับถึงปัจจุบันทางโปรแกรมวิชาฯ ได้เปิดรับนักศึกษามาแล้วหลายรุ่น ทั้งนี้มีจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน  ดังนี้

ปีการศึกษา 2548                        นักศึกษาจำนวน    78         คน

ปีการศึกษา 2549                        นักศึกษาจำนวน   52         คน

ปีการศึกษา 2550                        นักศึกษาจำนวน    73         คน

ปีการศึกษา 2551                        นักศึกษาจำนวน   90         คน

ปีการศึกษา 2552                        นักศึกษาจำนวน  120         คน

ปีการศึกษา 2553                        นักศึกษาจำนวน  185         คน

ปีการศึกษา 2554                        นักศึกษาจำนวน  312         คน

สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  คือส่วนหนึ่งของอาคาร A2 ชั้น 3และ 4

ปรัชญา

ปราดเปรื่องเรื่องภาษา เห็นคุณค่าวัฒนธรรม นำความรู้ คู่จิตอาสา สู่การพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นโปรแกรมวิชาที่มีความเป็นเลิศในกลุ่มราชภัฎเขตภูมิภาคตะวันตก ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความชำนาญทางภาษา มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา นำความรู้สู่ท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความชำนาญและทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ  สอดคล้องกับกรอบ       มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2. ผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ด้านภาษา และมีความชำนาญด้านเทคนิคการสอน

3. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชา และท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. ส่งเสริมศัพยภาพทางภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อทำงานในสถานศึกษา สถานประกอบการและ อุตสาหกรรมบริการ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ อย่าง น้อย 1 ภาษา

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสอน และการจัดการธุรกิจ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัยทางการศึกษาและธุรกิจ สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการทำงาน ศึกษาต่อ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพื้นฐานที่สถานศึกษา อุตสาหกรรมบริการในประเทศไทยต้องการ เช่น มีทัศนคติที่ดีต่องาน บริการ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ กตัญญู รับผิดชอบ สุภาพ ตรงต่อเวลา รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม มีการ เรียนรู้ตลอดชีวิต และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

1. ดร. กันต์ดนัย                วรจิตติพล                                              ประธานโปรแกรมวิชา

2. อาจารย์จันทรา               พรมปาน                                               รองประธานโปรแกรมวิชา

3. ผศ. ดร.อุษา                  น้อยทิม                                                   กรรมการ

4. รศ. ดร.วิไลรัตน์              คีรินทร์                                                    กรรมการ

5. อาจารย์ผุสดี                   ปทุมมารักษ์                                             กรรมการ

6. อาจารย์สัมฤทธิ์                ทองสิมา                                                 กรรมการ

7. อาจารย์นภวรรณ               โชติกะมงคล                                           กรรมการ

8. อาจารย์เชิดศักดิ์                ชื่นตา                                                   กรรมการ

9. อาจารย์กนกวรรณ              สุทธิพร                                                 กรรมการ

10. อาจารย์กนกเนตร             วรวงษ์                                                  กรรมการ

11. อาจารย์อินทร์ธีรา             ปัชชา                                                   กรรมการ

12. อาจารย์ศศิธิดา                สาหร่ายวัง                                             กรรมการ

13. อาจารย์นารีมา                 แสงวิมาน                                              กรรมการ

14. อาจารย์รุจา                     สุขพัฒน์                                                กรรมการ

15. อาจารย์อรนุช                  เอกพงษ์เผ่า                                           กรรมการ

16. อาจารย์ลลนา                  ปฐมชัยวัฒน์                                           กรรมการ

17. อาจารย์วรัญญา                ปรีดาธวัช                                              กรรมการ

18. อาจารย์นุพงษ์                  ภูศรี                                                     กรรมการ

19. อาจารย์ณัฐกฤตา               บุญบงกชรัตน์                                        กรรมการ

20. อาจารย์วลีรัตน์                  เล้าอรุณ                                               กรรมการ

21. อาจารย์ปราณี                   สีนาค                                                   กรรมการ

22. อาจารย์เนตรนภา               สวยสี                                                 กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้คณะกรรมการโปรแกรมทุกท่าน มีภาระหน้าที่ร่วมกัน ดังนี้

- วางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

- ประสานงานกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

- จัดเก็บและให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา

- รายงานผลการศึกษา ติดตามข้อมูลของศิษย์เก่า

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโปรแกรมฯ

- จัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

- พัฒนาประสิทธิภาพการสอน

- ติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการออกนิเทศ

- จัดทำคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพนักศึกษา

- บริการวิชาการแก่ชุมชน

- จัดกิจกรรมส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- วิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษา การเรียนการสอน และท้องถิ่น

- พัฒนาตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2554 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ดังนี้

- สาขาครุศาสตรภาษาอังกฤษ

- สาขาศิลปศาสตรภาษาอังกฤษ

- สาขาศิลปศาสตรภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา 2554 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนนักศึกษา ดังนี้

ชั้นปีที่ 1                จำนวน                                   266         คน

ชั้นปีที่ 2                จำนวน                                   185         คน

ชั้นปีที่ 3                จำนวน                                   120         คน

ชั้นปีที่ 4                จำนวน                                     90         คน

ชั้นปีที่ 5                จำนวน                                     19         คน

รวม         680         คน

จำนวนอาจารย์และบุคลากร

จำนวนบุคลากรของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554 มีจำนวน 28 คน จำแนก ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานอาจารย์ และ พนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนบุคลากร  จำแนกตามประเภท

ประเภทบุคลากร

จำนวนบุคลากร

คิดเป็นร้อยละ

ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ

8

28.57

ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน

-

-

พนักงานราชการสายวิชาการ

-

-

พนักงานราชการสายสนับสนุน

-

-

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

14

50.00

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

1

3.57

พนักงานอาจารย์

5

17.85

ลูกจ้างประจำ

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

รวม

28

100

ตารางแสดงจำนวนข้าราชการพลเรือน  จำแนกตามระดับการศึกษา

ประเภท

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ลาศึกษาต่อ

รวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

สายวิชาการ

4

4

8

1

14

15

-

3

3

-

2

2

27

สายสนับสนุน

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

รวม

4

5

9

1

14

15

-

3

3

-

1

1

28

ตารางแสดงจำนวนข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ  จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวน

ร้อยละ

อาจารย์

25

92.59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1

3.70

รองศาสตราจารย์

1

3.70

ศาสตราจารย์

-

-

รวม

27

100

 

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

ตารางแสดงงบประมาณของ  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2554

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณ

ที่ได้รับ

งบประมาณ

ที่ใช้ไป

งบประมาณ

ที่เหลือ

ร้อยละ

ของงบประมาณ

ที่ใช้ไป

งบประมาณเงินแผ่นดิน

649,600

470,919

178,681

72.49

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

58,550

49,280

92,700

84.17

รวม

766,700

520,199

271,381

67.84

 

เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

อัตลักษณ์ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คือ  มีจิตอาสา ใจรักบริการ สืบสานวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คือ  ชำนาญภาษา


First Blog Post

Lorem Ipsum is filler text that is commonly used by designers before the content for a new site is ready.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed faucibus purus vitae diam posuere nec eleifend elit dictum. Aenean sit amet erat purus, id fermentum lorem. Integer elementum tristique lectus, non posuere quam pretium sed. Quisque scelerisque erat at urna condimentum euismod. Fusce vestibulum facilisis est, a accumsan massa aliquam in. In auctor interdum mauris a luctus. Morbi euismod tempor dapibus. Duis dapibus posuere quam. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In eu est nec erat sollicitudin hendrerit. Pellentesque sed turpis nunc, sit amet laoreet velit. Praesent vulputate semper nulla nec varius. Aenean aliquam, justo at blandit sodales, mauris leo viverra orci, sed sodales mauris orci vitae magna.

Read more: First Blog Post

Second Blog Post

Lorem Ipsum is text that is traditionally used by designers when working on a site before the content is ready.

Pellentesque bibendum metus ut dolor fermentum ut pulvinar tortor hendrerit. Nam vel odio vel diam tempus iaculis in non urna. Curabitur scelerisque, nunc id interdum vestibulum, felis elit luctus dui, ac dapibus tellus mauris tempus augue. Duis congue facilisis lobortis. Phasellus neque erat, tincidunt non lacinia sit amet, rutrum vitae nunc. Sed placerat lacinia fermentum. Integer justo sem, cursus id tristique eget, accumsan vel sapien. Curabitur ipsum neque, elementum vel vestibulum ut, lobortis a nisl. Fusce malesuada mollis purus consectetur auctor. Morbi tellus nunc, dapibus sit amet rutrum vel, laoreet quis mauris. Aenean nec sem nec purus bibendum venenatis. Mauris auctor commodo libero, in adipiscing dui adipiscing eu. Praesent eget orci ac nunc sodales varius.

Read more: Second Blog Post