หน้าหลัก
ประวัติโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชา
บุคลากร
นักศึกษา
การจัดการศึกษา
บทความวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อโปรแกรมวิชาฯ
(5 มิถุนายน 55) โปรแกรมวิชาพลศึกษาฯ จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาของโปรแกรมวิชาพลศึกษาฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพดังกล่าว
(1 มิถุนายน 55) โปรแกรมวิชาพลศึกษาฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ของโปรแกรมวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
(15 พฤษภาคม 55) โปรแกรมวิชาพลศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาฯที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 สงขลานครินทร์เกมส์ ณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ
(30 มีนาคม 55) โปรแกรมพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าพลศึกษาทุกท่านร่วมแสดงมุฑิตาจิตคณาจารย์และศิษย์เก่า วันเสาร์ที่ 21เม.ย. 2555 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(4 พฤศจิกายน 54) โปรแกรมวิชาพลศึกษาฯ ขอความร่วมมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วม มาช่วยมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในวันที่ 5 วันที่ 17 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8.00-17.30 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา
(1 พฤศจิกายน 54) โปรแกรมวิชาพลศึกษาฯ ได้นำนักศึกษาออกหน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ 13 ตุลาคม 2554 ในงาน EDUCA Fair ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
ห้องสมุด
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
   
   

(4 กรกฎาคม 55)โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูพลศึกษา 2-3 กรกฎาคม 2555 ณ วัดสระกะเทียม ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม

(5 มิถุนายน 54) โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และการเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์  2554  ณ  อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(5 มกราคม 54) อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสอาด ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษาฯ อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง และอาจารย์ชาญณรงค์ ฟูกโคกสูง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุร
(10 กันยายน 53) นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการทำหน้าที่ตัดสินกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน G-BACS ท่ามะกา 5 ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุร
(8 กันยายน 53) อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสะอาดได้เข้าร่วมการอบรมและสอบผ่านการเป็นผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

 Copyright © 2010 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 0-3426-1021-36 ต่อ 1597 E-mail : rajabhat@npru.ac.th