นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการทำหน้าที่ตัดสินกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน G-BACS ท่ามะกา 5
ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2553
ณ โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี