หน้าหลัก
ประวัติโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชา
บุคลากร
นักศึกษา
การจัดการศึกษา
บทความวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อโปรแกรมวิชาฯ

แผนกลยุทธ์โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาพลศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์ที่ 1       เสริมสร้างความเป็นเลิศในสาขาพลศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2       ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิตสูง

กลยุทธ์ที่ 3       จัดทำแผนพัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปี 2553-2556

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพลศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1       จัดตั้งคณะวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพลศึกษาของโปรแกรมวิชา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1       จัดตั้งหน่วยงานให้บริการวิชาการทางพลศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่ 1       สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น
กลยุทธ์ที่ 2       ส่งเสริมให้มีการนำเอกลักษณ์ไทยมาเป็นวิถีปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 Copyright © 2010 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 0-3426-1021-36 ต่อ 1597 E-mail : rajabhat@npru.ac.th