หน้าหลัก
ประวัติโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
บุคลากร
นักศึกษา
การจัดการศึกษา
บทความวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อโปรแกรมวิชาฯ
   
อาจารย์วินัย นุชพิทักษ์  
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : ลีลาศ กระบี่กระบอง ไอคิโด
Email Address : winai_npru@hotmail.com
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ นพคุณ  
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ุูคุณวุฒิทางการศึกษา : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : กีฬามวยไทย กีฬามวยสากล
Email Address : -
 
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์  
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ุูคุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐม
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : กีฬาตะกร้อ นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
Email Address : -
 
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์  
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา : กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐม
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : กีฬาตะกร้อ การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
Email Address : -
 
อาจารย์ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ  
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.ด. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ค.บ. (พลศึกษา) สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : สรีระวิทยาการออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬา
Email Address : -
 
อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสอาด  
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา : ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
  ค.บ. (พลศึกษา) สถาบันราชภัฏนครปฐม
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : กีฬาเทเบิลเทนนิส
Email Address : o_sat1@hotmail.com
 
อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง  
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา : ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : กีฬาวอลเลย์บอล การฝึกด้วยน้ำหนัก
Email Address : amnuay_ku59@hotmail.com
   
อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์  
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา : ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : กีฬาว่ายน้ำ การประเมินผลทางพลศึกษา
Email Address : mokuho@hotmail.com
   
อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์  
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิทางการศึกษา : กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : กีฬากอล์ฟ
Email Address : -
   
นางสาวกาญจนา ฐานะ  
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิทางการศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
สถาบันที่จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : กีฬาตะกร้อ การเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก
Email Address : -
   
 
นายประวิทย์ ทองขาว  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่
คุณวุฒิทางการศึกษา : -
สถาบันที่จบการศึกษา : -
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ : -
Email Address : -
   
   

 Copyright © 2010 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 0-3426-1021-36 ต่อ 1597 E-mail : rajabhat@npru.ac.th