หน้าหลัก
ประวัติโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชา
บุคลากร
นักศึกษา
การจัดการศึกษา
บทความวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อโปรแกรมวิชาฯ
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
 
สรุปผลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
 
สรุปผลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552
 
สรุปผลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551

 Copyright © 2010 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 0-3426-1021-36 ต่อ 1597 E-mail : rajabhat@npru.ac.th