หน้าหลัก
ประวัติโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชา
บุคลากร
นักศึกษา
การจัดการศึกษา
บทความวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อโปรแกรมวิชาฯ
   
ปรัชญา “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคมการกีฬา พัฒนาสุขภาพ”
   
วิสัยทัศน์ ในปี 2553 โปรแกรมวิชาจะเป็นต้นแบบในการผลิตบัณฑิตสายครูสาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
   
พันธกิจ 1.   ให้การศึกษาด้านวิชาการพลศึกษา  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  คุณลักษณะ และเทคนิควิธี
  2.   วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางด้านพลศึกษาและการกีฬา
  3.   ให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่นทางด้านวิชาการพลศึกษาและการกีฬา
  4.   อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 
 
 

 Copyright © 2010 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 0-3426-1021-36 ต่อ 1597 E-mail : rajabhat@npru.ac.th