อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสอาด ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษาฯ อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง และอาจารย์ชาญณรงค์ ฟูกโคกสูง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี
                ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา และทางด้านสุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย Prof.Dr.Mohammad Torabi ,Head Department of Applied Health Science, Indiana University,USA. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์วิรา ขวัญบูรณาจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ ที่ปรึกษาสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)