หน้าหลัก
ประวัติโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชา
บุคลากร
นักศึกษา
การจัดการศึกษา
บทความวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อโปรแกรมวิชาฯ
  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้อนุมัติให้โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมเป็นสถาบันอุดมศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูนครปฐมภาควิชาพลศึกษาสังกัดอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์ ทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.กศ.สูงพลศึกษา)
  พ.ศ.2519 ภาควิชาพลศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง
  พ.ศ. 2524 ภาควิชาพลศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี
  พ.ศ. 2527 ภาควิชาพลศึกษาย้ายไปสังกัดคณะครุศาสตร์
  พ.ศ. 2541 ภาควิชาพลศึกษาได้เปลี่ยนการบริหารงานเป็นแบบโปรแกรมวิชา
  พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชางดเปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เนื่องด้วยนโยบายการผลิตครูเปลี่ยนไป ให้ผลิตในหลักสูตร 5 ปี
  พ.ศ. 2548 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จัดทำร่างหลักสูตรพลศึกษา 5ปีและเสนอขออนุมัติเปิดในปีการศึกษา 2549 โดยใช้ชื่อหลักสูตร “พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ”
  พ.ศ. 2549 เริ่มรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.พลศึกษา หลักสูตร 5 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)
 

ปัจจุบันทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 5 ปี มีนักศึกษาจำนวน 8 หมู่เรียน คือ ชั้นปีที่ 3 สามหมู่เรียน ชั้นปีที่ 4 สองหมู่เรียน ชั้นปีที่ 5 หนึ่งหมู่เรียน และหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 สี่หมู่เรียน

 Copyright © 2010 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 0-3426-1021-36 ต่อ 1597 E-mail : rajabhat@npru.ac.th