หน้าหลัก
ประวัติโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชา
บุคลากร
นักศึกษา
การจัดการศึกษา
บทความวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อโปรแกรมวิชาฯ
บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง "การศึกษาสมรรถภาพกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม" โดย อ.ปัณรสี เอี่ยมสอาด อ.อำนวย สอิ้งทอง และอ.ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
 
บทความเรื่อง "ข้อปฏิบัติ 1 วัน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี" โดย อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง
 
บทความเรื่อง " การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" โดย อ.ชาญณรงค์ ฟูกโคกสูง
 
บทความเรื่อง "สมรรถภาพทางกาย"

 Copyright © 2010 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 0-3426-1021-36 ต่อ 1597 E-mail : rajabhat@npru.ac.th