แนวการเรียนการสอน วิชาเทคนิคการบริหาร

เอกสารประกอบการเรียน

1.

2. เทคนิคการบริหาร2

3. เทคนิคการบริหาร3

4. เทคนิคการบริหาร4

5. เทคนิคการบริหาร5

6.

7. เทคนิคการบริหาร7

8. เทคนิคการบริหาร8

9.

10.

11. เครื่องมือการจัดการด้านการจัดการความรู้

12. เครื่องมือการจัดการด้านการเงิน

13. เครื่องมือการจัดการด้านการจัดการคุณภาพ

14. เครื่องมือการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง

15. การใช้เครื่องมือการจัดการภาครัฐในองค์การ

16. การใช้เครื่องมือการจัดการในโรงพยาบาลของภาครัฐ

17. ปัญหาการใช้เครื่องมือการจัดการในองค์การภาครัฐ

18. แนวการใช้เครื่องมือการจัดการ

19. เทคนิคบริหาร

20.

21. เทคนิคการบริหาร

22. GoodGovernance

23. การบริหารโดยวัตถุประสงค์

24. การบริหารมุ่ง่งผลสัมฤทธิ์ิ์

25. ความรับผิดชอบต่อสังคม

26. เครื่องมือการจัดการด้านการวางแผนและประเมินผล

http://walgreensmailorderpharmacy.com/products/doxazosin.htm
handy spionage app

4 Responses to “วิชาเทคนิคการบริหาร”