Online ขณะนี้  5 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับ 1 กันยายน 2551
โครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดทำโครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน และลานกิจกรรมสวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 176 คน

โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม

                กิจกรรมแรก ค้นหาอริยสัจสี่

                กิจกรรมสอง การบรรยายสู่เส้นทางความสำเร็จโดยนายอำเภอหัวหิน

                กิจกรรมที่สาม การบูรณาการองค์ความรู้

                กิจกรรมที่สี่ การฟังบรรยายจากอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                กิจกรรมที่ห้า สันทนาการ

                กิจกรรมที่หก รุ่น 8 อำลาอาจารย์

                กิจกรรมที่เจ็ด ทัศนศึกษาและไหว้พระ

นักศึกษาสามารถเข้าชมภาพบรรยากาศต่างๆ ได้ใน website โปรแกรม (ประมวลภาพกิจกรรม)

2010-03-17 by admin

2015-06-09 :: นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ประจำปี 2558 ได้รองชนะเลิศลำดับที่ 3
2014-06-10 :: โครงการบริการทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556-2557
2014-06-10 :: นักศึกษา รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในการเข้ารับการฝึกงาน ณ ม.ฮานอย ประเทศเวียตนาม
2010-11-27 :: คณาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2010-11-17 :: นักศึกษา รปศ นครปฐม ชนะเลิศแข่งขันทักษะทางวิชาการ พจนก.
2010-09-01 :: นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงาน ป.ป.ช.
2010-03-17 :: โครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม
2010-03-17 :: แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้ารับราชการตำรวจ
2010-01-19 :: ครบรอบ ๑๒ ปีโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2009-12-19 :: อาสาสมัคร จิตสาธารณะ และผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม Volunteer, Public Mind and Public Interest
2009-12-08 :: การนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
2009-11-28 :: กิจกรรมอาสาสมัคร
2009-11-27 :: อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer for Social Development)
2009-11-20 :: กิจกรรมอาสาสมัครทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.พป. รุ่น 10 ปีการศึกษา 2552 (1)
2008-02-26 :: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมนาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์
Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels