Online ขณะนี้  4 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับ 1 กันยายน 2551
อาสาสมัคร จิตสาธารณะ และผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม Volunteer, Public Mind and Public Interest

บทความนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้ทำการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานอาสาสมัคร การทำงานอาสาสมัครเป็นงานที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมข้ามแผนก (Cross Functional) มีภาวะผู้นำ และมีจิตที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  งานอาสาสมัครจะเริ่มจากการ   “ปันน้ำใจ ให้ความรัก และความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์” ในขณะเดียวกันงานอาสาสมัครจะเชื่อมโยงไปกับความเป็นจิตสาธารณะ และเมื่อทำงานใดๆ ก็ตามจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์สาขาที่มีความเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาต่างๆ แบบองค์รวม ซึ่งงานอาสาสมัคร หรือรายวิชานี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เกิดจากจิตใจ ของการให้ การรับ และการมอบผลประโยชน์ ซึ่งจะสอดคล้องไปการจัดการภาครัฐใหม่ (New Public Management) ที่เน้นในเรื่องของความเป็นภาครัฐที่มีบทบาทของผู้ประกอบการ และการกระจายอำนาจ และให้ความสำคัญกับความยุติธรรมทางสังคม (Social Equity) ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของการทำกิจกรรมที่ผู้สอนได้มอบหมายให้ ภาค กศ.พป. ห้อง 10.15 และ 10.16 ได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ร่วมทำกับ อพม. อำเภอดอนตูม หรือการทำกิจกรรมที่ดูแลผู้สูงอายุในวัดบางแพใต้ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การเดินรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน การรณรงค์การแต่งกายเรียบร้อย การจัดทำนิทรรศการเพื่อแนะนำหน่วยงานอาสาสมัคร  เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ได้ร้อยดวงใจของความเป็นหนึ่งเดียว (Unity) ของการร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในฐานะผู้สอน กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนได้ร่วมคิดร่วมทำนั้นเป็นกิจกรรมที่มาจากหัวใจของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมานั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง การเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ผู้เรียนขาดการมองภาพที่ชัดเจน หรือแม้แต่การเรียนทางทฤษฎี ซึ่งทฤษฎีเป็นสิ่งที่เข้าใจยากและมีการพัฒนาตามห้วงเวลา ดังนั้นงานอาสาสมัครจึงมีจุดกำเนิดจากการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติ

                สุดท้ายกิจกรรมงานอาสาสมัครทุกกิจกรรมจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ดี หากผู้เรียนไม่ร่วมมือกันทำงาน การทำงานที่ดีจึงต้องร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วย ผู้สอนจึงขอกล่าวชื่นชมและขอให้นักศึกษาทุกคนทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

 

 

เรียบเรียงโดยอาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล

2009-12-19 by admin

2015-06-09 :: นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ประจำปี 2558 ได้รองชนะเลิศลำดับที่ 3
2014-06-10 :: โครงการบริการทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556-2557
2014-06-10 :: นักศึกษา รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในการเข้ารับการฝึกงาน ณ ม.ฮานอย ประเทศเวียตนาม
2010-11-27 :: คณาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2010-11-17 :: นักศึกษา รปศ นครปฐม ชนะเลิศแข่งขันทักษะทางวิชาการ พจนก.
2010-09-01 :: นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงาน ป.ป.ช.
2010-03-17 :: โครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม
2010-03-17 :: แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้ารับราชการตำรวจ
2010-01-19 :: ครบรอบ ๑๒ ปีโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2009-12-19 :: อาสาสมัคร จิตสาธารณะ และผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม Volunteer, Public Mind and Public Interest
2009-12-08 :: การนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
2009-11-28 :: กิจกรรมอาสาสมัคร
2009-11-27 :: อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer for Social Development)
2009-11-20 :: กิจกรรมอาสาสมัครทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.พป. รุ่น 10 ปีการศึกษา 2552 (1)
2008-02-26 :: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมนาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์
Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels