Online ขณะนี้  2 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับ 1 กันยายน 2551
กิจกรรมอาสาสมัคร

กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค  กศ.พป. ห้อง 10.15 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโดยปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครที่ศูนย์ประสานงานในการสำรวจข้อมูลผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ในพื้นที่

สำหรับห้อง 10.16 กิจกรรมอาสาสมัครในวันนี้คือมีการเดินรณรงค์การแต่งกายเรียบร้อย การลดภาวะโลกร้อน การจัดบอร์ดเกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ การประชาสัมพันธ์ชมรมพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพภาคที่ 1โดยมณฑลทหารบกที่ 14

 

2009-11-28 by admin

2015-06-09 :: นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ประจำปี 2558 ได้รองชนะเลิศลำดับที่ 3
2014-06-10 :: โครงการบริการทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556-2557
2014-06-10 :: นักศึกษา รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในการเข้ารับการฝึกงาน ณ ม.ฮานอย ประเทศเวียตนาม
2010-11-27 :: คณาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2010-11-17 :: นักศึกษา รปศ นครปฐม ชนะเลิศแข่งขันทักษะทางวิชาการ พจนก.
2010-09-01 :: นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงาน ป.ป.ช.
2010-03-17 :: โครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม
2010-03-17 :: แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้ารับราชการตำรวจ
2010-01-19 :: ครบรอบ ๑๒ ปีโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2009-12-19 :: อาสาสมัคร จิตสาธารณะ และผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม Volunteer, Public Mind and Public Interest
2009-12-08 :: การนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
2009-11-28 :: กิจกรรมอาสาสมัคร
2009-11-27 :: อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer for Social Development)
2009-11-20 :: กิจกรรมอาสาสมัครทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.พป. รุ่น 10 ปีการศึกษา 2552 (1)
2008-02-26 :: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมนาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์
Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels