Online ขณะนี้  3 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับ 1 กันยายน 2551
อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer for Social Development)

                เมื่อพูดถึงคำว่าอาสาสมัคร เรามักจะนึกถึงการทำกิจกรรมต่างๆ และมองในแง่ของการเสียสละ การให้ประโยชน์ ในมุมมองของผู้เขียน งานอาสาสมัครจะเริ่มต้นจากความสมัครใจ สมัครใจที่จะคิดริเริ่ม ลงมือปฏิบัติและยอมรับกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ งานอาสาสมัครจะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแนวคิดจาก “ตนเองที่ไม่สามารถช่วยอะไรสังคมได้เลย” มาเป็น “ช่วยได้ไม่มากก็น้อย” งานอาสาสมัครมีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ อาสาสมัครสาธารณสุข ครูอาสา บ้านน้ำใจ เป็นต้น การทำงานอาสาอาจจะเริ่มจากการเป็นกลุ่มและพัฒนาเป็นชมรมและเติบโตขึ้นเป็นสมาคม/สโมสร และเป็นองค์กร หรือมูลนิธิ พัฒนาการเพียงแค่จุดเล็กๆ ที่เริ่มจากหัวใจจะสามารถสร้างต้นทุนทางจิตใจให้มีความงอกงามและสอดรับกับแนวคิด CSR (Corporate Social Responsibility) ที่ทำให้องค์กรธุรกิจหันมาให้ความสนใจและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น อาสาสมัครจึงเป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม การเรียนรู้ และ “จิตสาธารณะ” นั่นเอง

                จากการที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม. อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบว่า การปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาแต่ละคนได้รับประโยชน์จากการร่วมงานดังนี้

                1. เป็นการปฏิบัติงานที่ได้สัมผัสกับชุมชน ประชาชน ในพื้นที่จริงๆ ทำให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ได้พูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือความเดือดร้อนเบื้องต้นได้

                2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสในสังคม แบ่งเบาภาระ และเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วไปทำให้รู้สึกว่ามีผู้ที่ห่วงใยว่ายังมีแหล่งเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ

                3. รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานอาสาสมัครในการช่วยเหลือประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

เรียบเรียงโดยอาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล

อ้างอิงจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552

ป.ล. สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมดังกล่าวของนักศึกษาได้จากประมวลภาพกิจกรรม (http://program.npru.ac.th/pa/gallery/activity.php?module=gallery&cate_id=4)

2009-11-27 by admin

2015-06-09 :: นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ประจำปี 2558 ได้รองชนะเลิศลำดับที่ 3
2014-06-10 :: โครงการบริการทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556-2557
2014-06-10 :: นักศึกษา รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในการเข้ารับการฝึกงาน ณ ม.ฮานอย ประเทศเวียตนาม
2010-11-27 :: คณาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2010-11-17 :: นักศึกษา รปศ นครปฐม ชนะเลิศแข่งขันทักษะทางวิชาการ พจนก.
2010-09-01 :: นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงาน ป.ป.ช.
2010-03-17 :: โครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม
2010-03-17 :: แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้ารับราชการตำรวจ
2010-01-19 :: ครบรอบ ๑๒ ปีโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2009-12-19 :: อาสาสมัคร จิตสาธารณะ และผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม Volunteer, Public Mind and Public Interest
2009-12-08 :: การนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
2009-11-28 :: กิจกรรมอาสาสมัคร
2009-11-27 :: อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer for Social Development)
2009-11-20 :: กิจกรรมอาสาสมัครทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.พป. รุ่น 10 ปีการศึกษา 2552 (1)
2008-02-26 :: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมนาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์
Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels