Online ขณะนี้  4 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับ 1 กันยายน 2551
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมนาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มกราคม ที่ผ่านมา อาจารย์มนูญ  จันทร์สมบูรณ์ ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย และห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีนายขจรศักดิ์  สิงโตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานและสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรรยายพิเศษ อาทิ นายโชคชัย เดชอมรธัญ นายอำเภอเมืองนครปฐม,  นายอาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร., ผศ.ดร. ไพโรจน์  ภัทรนารากุล, รศ.ดร. พิทยา บวรวัฒนา, ศ.ดร. จรัส  สุวรรณมาลา และ รศ.ดร. โกวิทย์ พวงมาลา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่อระดมความคิด และร่วมกันวิเคราะห์องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ทางวิชาการ เพื่อนำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน   

 

 
 
 
 

2008-02-26 by admin

2015-06-09 :: นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ประจำปี 2558 ได้รองชนะเลิศลำดับที่ 3
2014-06-10 :: โครงการบริการทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556-2557
2014-06-10 :: นักศึกษา รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในการเข้ารับการฝึกงาน ณ ม.ฮานอย ประเทศเวียตนาม
2010-11-27 :: คณาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2010-11-17 :: นักศึกษา รปศ นครปฐม ชนะเลิศแข่งขันทักษะทางวิชาการ พจนก.
2010-09-01 :: นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงาน ป.ป.ช.
2010-03-17 :: โครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม
2010-03-17 :: แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้ารับราชการตำรวจ
2010-01-19 :: ครบรอบ ๑๒ ปีโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2009-12-19 :: อาสาสมัคร จิตสาธารณะ และผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม Volunteer, Public Mind and Public Interest
2009-12-08 :: การนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
2009-11-28 :: กิจกรรมอาสาสมัคร
2009-11-27 :: อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer for Social Development)
2009-11-20 :: กิจกรรมอาสาสมัครทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.พป. รุ่น 10 ปีการศึกษา 2552 (1)
2008-02-26 :: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมนาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์
Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels