Online ขณะนี้  10 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับ 1 กันยายน 2551
โครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดทำโครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน และลานกิจกรรมสวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 176 คน

โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม

                กิจกรรมแรก ค้นหาอริยสัจสี่

                กิจกรรมสอง การบรรยายสู่เส้นทางความสำเร็จโดยนายอำเภอหัวหิน

                กิจกรรมที่สาม การบูรณาการองค์ความรู้

                กิจกรรมที่สี่ การฟังบรรยายจากอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                กิจกรรมที่ห้า สันทนาการ

                กิจกรรมที่หก รุ่น 8 อำลาอาจารย์

                กิจกรรมที่เจ็ด ทัศนศึกษาและไหว้พระ

นักศึกษาสามารถเข้าชมภาพบรรยากาศต่างๆ ได้ใน website โปรแกรม (ประมวลภาพกิจกรรม)

2010-03-17 by admin


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next >>

Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels