Online ขณะนี้  9 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับ 1 กันยายน 2551
นักศึกษา รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในการเข้ารับการฝึกงาน ณ ม.ฮานอย ประเทศเวียตนาม

นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 4 จำนวน 5 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาแลกเปลียนเรียนรู้เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเวียตนาม โดยเข้ารับฝึกงาน อบรมภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียตนาม เป็นระยะเวลาสามเดือนระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ก็ได้รับทุนสนับสนุนให้ไปฝึกอบรม ที่มหาวิทยาลัยฮานอยมาแล้วจำนวน 12 คน นอกเหนือจากการอบรมภาษา การฝึกงาน นักศึกษายังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยการนำมวยไทย และ รำไทย ไปเผยแพร่แก่คณาจารย์และนักศึกษาเวียตนามได้รับชมด้วย

2014-06-10 by admin


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next >>

Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels