Online ขณะนี้  1 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับ 1 กันยายน 2551
กิจกรรมอาสาสมัคร

กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค  กศ.พป. ห้อง 10.15 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโดยปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครที่ศูนย์ประสานงานในการสำรวจข้อมูลผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ในพื้นที่

สำหรับห้อง 10.16 กิจกรรมอาสาสมัครในวันนี้คือมีการเดินรณรงค์การแต่งกายเรียบร้อย การลดภาวะโลกร้อน การจัดบอร์ดเกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ การประชาสัมพันธ์ชมรมพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพภาคที่ 1โดยมณฑลทหารบกที่ 14

 

2009-11-28 by admin


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next >>

Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels