•                  การปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

          ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                  ภาคเรียนที่ 1

                        นักศึกษาฝึกสอน

                        นักศึกษาฝึกสอนจะมาปฏิบัติงานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนห้องละ 1 คน

                  ภาคเรียนที่ 2

                       นักศึกษาฝึกสอนจะมาปฏิบัติงานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 – สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ห้องละ 1 คน