•        


                กำหนดรับ – ส่ง นักเรียนศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

                        กำหนดส่งเวลา 07.30 – 08.45 น.

                        กำหนดรับกลับ เวลา 15.00 – 16.00 น.

                หมายเหตุ:     การรับ – ส่ง นักเรียนจะมีบัตรรับ – ส่ง นักเรียนอยู่ที่ครูประจำชั้นและผู้ปกครอง

                        คนละ 1 ใบ เพื่อนำมาแสดงเวลาผู้ปกครอง รับ – ส่ง นักเรียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อ รับ – ส่ง                อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นี้คลิ๊กเลย