:ภาพกิจกรรม กิจกรรมพ่อลูกผูกพัน เทิดไท้องค์ราชัน 2