•        

            อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

            หัวหน้าศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

            โทร. 0-3426-1021-36 หรือ 089-712-2492


            85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000