•        

  รายละเอียดและการรับสมัครเข้าเรียนของ นักเรียนศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


       ห้องมะลิ –ห้องเฟื้องฟ้า –ห้องลีลาวดี – ห้องพวงชมพู – ห้องบานบุรี – ห้องพวงคราม – ห้องพวงหยก

       สัปดาห์ที่ 1

            2 มิถุนายน 2558 รับกลับเวลา 10.00 น. (ผู้ปกครองอยู่ด้วย ดื่มนมแล้วกลับ)


            3 มิถุนายน 2558 รับกลับเวลา 10.00 น. (ผู้ปกครองอยู่ด้วย ดื่มนมแล้วกลับ)


            4 มิถุนายน 2558 รับกลับเวลา 10.00 น. (ผู้ปกครองอยู่ด้วย ดื่มนมแล้วกลับ)


            5 มิถุนายน 2558 รับกลับเวลา 12.00 น. (ผู้ปกครองไม่ต้องอยู่ด้วย ทานอาหารกลางวันกลับ)


            6 มิถุนายน 2558 รับกลับเวลา 12.00 น. (ผู้ปกครองไม่ต้องอยู่ด้วย ทานอาหารกลางวันกลับ)


        สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป รับกลับเวลา 15.00 (ผู้ปกครองไม่ต้องอยู่ด้วย)

       ห้องพวงแสด – ห้องอัญชัญ

       สัปดาห์ที่ 1

             2 มิถุนายน 2558 รับกลับเวลา 10.00 น. (ผู้ปกครองอยู่ด้วย ดื่มนมแล้วกลับ)

             3 มิถุนายน 2558 รับกลับเวลา 10.00 น. (ผู้ปกครองอยู่ด้วย ดื่มนมแล้วกลับ)

             4 มิถุนายน 2558 รับกลับเวลา 10.00 น. (ผู้ปกครองอยู่ด้วย ดื่มนมแล้วกลับ)

             5 มิถุนายน 2558 รับกลับเวลา 12.00 น. (ผู้ปกครองไม่ต้องอยู่ด้วย ทานอาหารกลางวันกลับ)

             6 มิถุนายน 2558 รับกลับเวลา 12.00 น. (ผู้ปกครองไม่ต้องอยู่ด้วย ทานอาหารกลางวันกลับ)


       สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป รับกลับเวลา 15.00 (ผู้ปกครองไม่ต้องอยู่ด้วย)

       หมายเหตุ : สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนแต่งกายด้วยชุดลำลอง

       แนวการปฏิบัติการใช้เครื่องนอน

       เครื่องนอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มีแนวปฏิบัติดังนี้

            - ผู้ปกครอง นำเครื่องนอนมาส่งให้ครูประจำชั้นทุกวันจันทร์

            - ครูประจำชั้นนำส่งเครื่องนอนให้กับผู้ปกครองทุกวันศุกร์ เพื่อนำไปทำความสะอาด

       อุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวที่เด็กนำมา

            -  กรณีที่เด็กติดหรือรักสิ่งของ เช่น ตุ๊กตา ผ้าห่ม หมอน เป็นพิเศษให้ผู้ปกครองจัดเตรียมมาให้เด็กเพื่อเป็นกำลังใจ

  ให้เด็กระยะแรกเข้าเรียน

            -  อุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวที่เด็กนำมา ให้ผู้ปกครองเขียนชื่อติดไว้ทุกชิ้นเพื่อป้องกันการสูญหาย หรือสับเปลี่ยน

  กับเด็กคนอื่น


       สัญลักษณ์ประจำตัวของนักเรียน

       เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นเด็กช่างสักเกต และจดจำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของตัวเองได้ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

  ได้จัดทำสัญลักษณ์ประจำของใช้ส่วนตัวของเด็ก เช่น ที่นอน แก้วน้ำ แปรงสีฟัน รองเท้าแตะ เสื้อกันเปื้อน

  ผ้าเช็ดหน้า และล๊อกเกอร์เก็บของใช้ส่วนตัวของนักเรียนเป็นต้น ขอความร่วมมือผู้ปกครองชี้ชวนให้เด็กสังเกตและจดจำ

  สัญลักษณ์ประจำตัวขอซักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน