•                 ศูนย์เด็กเข้าวัยเรียนเริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2522 รับเด็กอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นบุตรหลานของอาจารย์และบุคลากรใน

         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งบุคคลภายนอก จำนวน 1 ห้อง นักเรียน 30 คนดำเนินการโดยภาควิชาการ

         อนุบาลศึกษาซึ่งมีอาจารย์นารี ศิริทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินงานและในปีการศึกษา 2523 ได้รับนักเรียนเพิ่มเป็น 2 ห้อง

         เรียนและได้จัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ลัดดา นีละมณี ซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษา

         นิเทศ ของกรรมการฝึกหัดครูมาช่วยดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม แบบศูนย์การเรียนและในปีการศึกษา2527

         ได้ปรับชั้นเรียนเป็นชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลชั้นปีที่ 2 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น 4 ห้องปัจจุบันศูนย์

         เด็กก่อนวัยเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยสังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

         จัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 2-4 ปี และจัดชั้นเรียนโดยพิจารณาจากอายุ ความพร้อม และจำนวนเด็กในแต่ละ

         ชั้นเรียนประกอบกัน
         

     ปรัชญา

      พัฒนาเด็กปฐมวัยสนับสนุนการวิจัยและการจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมใจบริการชุมชนและท้องถิ่น

     วิสัยทัศน์และพันธ์กิจ

        ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัยของโปรแกรมวิชาปฐมวัย

  ที่มุ่งให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาปฐมวัย

  เพื่อพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดลตามศักยภาพของเด็ก

  โดยประสานความร่วมมือระหว่างบ้านศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย และชุมชน         

   วัตถุประสงค์

      1. ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

          1.1 ให้เด็กเป็นผู้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองและกิจกวัตรประจำวันด้วยตนเองได้

          1.2 ฝึกให้เด็กเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

          1.3 สร้างเสริมและปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้มีลักษณะนิสัย และสุขนิสัยที่ดี

          1.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

          1.5 เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย

      2. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

          2.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

          2.2 เพื่อเป็นแหล่งวิจัย/ทดลอง นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยของอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

      3. ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

          3.1 เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

          3.2 เป็นตัวอย่างและผู้นำชุมชนด้านวิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัย

                                                                                                            
  นโยบาย

      1. ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ

      2. พัฒนาให้เด็กมีจิตสำนึกในความเป็นคนไทย

      3. พัฒนาศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยให้เป็นแหล่งวิชาการแก่ท้องถิ่น

   พันธ์กิจ

      1. ด้านการจัดการศึกษา : จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการโดยองค์รวมตาม ศักยภาพเพื่อนำไปสู่การช่วย

  เหลือตนฝึกฝนคุณธรรมพร้อมนำทางปัญญา

      2. ด้านการวิจัย : ส่งเสริมการวิจัยที่ช่วยพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

      3. ด้านการบริการทางวิชาการ

          3.1 เป็นห้องปฏิบัติการทางวิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          3.2 เป็นแหล่งการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

          3.3 เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน

          3.4 เป็นแหล่งวิจัยการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

      4. ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม: ปลูกฝัง ทำนุบำรุงและส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ